Jun 15 2020
Tyskland negativt till Sveriges hantering av Coronakrisen enligt ny internationell jämförelse från JKL Kekst CNC

Tyskland är det land som flest länder anser har hanterat Coronakrisen bäst. Svenskarna är dock mest imponerade av Danmark. Sveriges något annorlunda hantering av viruset ses av de flesta andra länder som överlag positiv, med undantag för den tyska allmänheten som ger Sverige ett negativt nettobetyg. USA är det land som anses har klarat krisen sämst.

Detta enligt den tredje och återkommande globala undersökningen av allmänhetens syn på COVID-19 som JKL Kekst CNC har genomfört med 1 000 respondenter vardera i Frankrike, Japan, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

Även om människor i alla länder vill att minskad smittspridning ska prioriteras framför ekonomin, minskar klyftan mellan de två. Undantaget från detta är Sverige, där klyftan återigen ökar. Svenskar har under den senaste månaden lagt allt större vikt vid att begränsa spridningen av sjukdomen framför att skydda ekonomin. Det är framförallt moderata väljare och sverigedemokratiska väljare som har ändrat uppfattning den senaste månaden.

Missnöje riktas mot politiker

Allmänhetens förtroende för Folkhälsomyndigheten är fortsatt högt. Globalt är politiska ledare emellertid under press, bortsett från Angela Merkel vars stöd är mycket starkt. Hon får ett nettobetyg på 48 medan Stefan Löfven får 7. Bland de övriga får Boris Johnson -7, Donald Trump -20, Shinzo Abe -33 och Emmanuel Macron -16.

I undersökningens tre EU-medlemsländer får EU ett relativt svagt betyg, och svenskarna är minst nöjda. Ökad integration inom EU får endast stöd av 10 procent av svenskarna, i jämförelse med 60 procent av tyskarna.

Oroskurvan plattas ut

Oro för viruset har minskat i alla länder för tredje månaden i rad. Den högsta genomsnittliga orosnivån på alla marknader avser ekonomin som helhet, men samtidigt avser den lägsta genomsnittliga orosnivån personlig ekonomi och jobbsäkerhet, vilket tyder på en dissonans mellan de två.

För tredje månaden i rad känner svenskar, liksom övriga nationaliteter, i mindre utsträckning oro för att bli av med jobbet. Liknande trender är synliga för hur många som är oroliga för att deras företag inte ska överleva krisen. Här har svenska arbetstagare emellertid blivit mer oroliga än i april och maj och uppvisar inte samma nedgång i oro som på andra marknader. En tredjedel av de svenska arbetstagarna är oroliga för att deras företag inte ska klara av krisen.

Trots generellt lägre orosnivåer förväntar sig samtliga nationaliteter att effekterna av viruset kommer att pågå längre än de trodde för en månad sedan, eller i början av pandemin. 76 procent av svenskarna förväntar sig nu att krisen kommer att påverka Sverige längre än ett år. På samtliga marknader, förutom Tyskland och Frankrike, förväntar sig en majoritet av allmänheten dessutom en andra våg av viruset. Sex av tio svenskar förväntar sig en andra våg.

Rädsla för viruset vid återgång till arbete

COVID-19 betraktas av allmänheten på samtliga marknader som en mycket allvarlig sjukdom. Tyskland ser det emellertid som något mindre allvarligt. Generellt ser äldre personer viruset som mer allvarligt. Medelvärdet på en tiogradig skala, där 1 är en mycket mild sjukdom, och 10 en mycket allvarlig sjukdom, är i Sverige 8,1, jämfört med 6,9 i Tyskland.

Rädsla för viruset är den största barriären för svenska kontorsarbetare att återvända till kontoret, liksom oro för att använda kollektivtrafik och genomförbarheten av social distans. I Tyskland, å andra sidan, ser allmänheten inga väsentliga hinder för återgång till arbetsplatsen.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kekst CNC Research genom slumpmässigt rekryterade onlinepaneler med 1 000 respondenter vardera i Frankrike, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Japan under perioden 1 juni till 5 juni 2020. Grundläggande demografiska kriterier applicerades för att säkerställa att urvalet återspeglar befolkningssammansättningen i varje land.
JKL Kekst CNCs globala researcherbjudande kombinerar kvalitativa och kvantitativa produkter och konsulttjänster, helt integrerade i företagets globala data- och analyserbjudande som används av mer än hundra organisationer över hela världen. Researchprodukterna mäter offentliga, medarbetar-, investerar- och andra specialiserade målgrupper, med ett särskilt fokus på att identifiera de möjligheter och risker som kunderna står inför.

För den fullständiga sammanställningen av undersökningen, se PDF.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Wåglund, +46 (0)736 89 05 37, bjorn.waglund@jklgroup.com