Jul 27 2020
Coronakrisen är långt ifrån över enligt svenskarna

Coronaviruset kommer enligt svenskarna att ge efterverkningar på samhället under längre tid än de trodde i våras. 78 procent av befolkningen tror nu att krisen fortfarande kommer att påverka ekonomin även om ett år. Motsvarande siffra i april var 56 procent. Däremot tror färre svenskar, än i tidigare mätningar, att en andra våg av coronaviruset kommer att drabba Sverige.

Sverige är det enda landet i vilket oron för en andra våg av viruset har minskat den senaste månaden, om än med bara 3 procentenheter – från 61 procent till 58 procent. Sverige är också det land förutom Tyskland (53 procent) där lägst andel tror på en andra våg. I alla andra länder än Sverige har andelen respondenter som tror på en andra våg ökat – i Frankrike med hela 23 procentenheter, från 44 procent till 67 procent.

Detta enligt den fjärde och återkommande globala undersökningen av allmänhetens syn på COVID-19 som JKL Kekst CNC har genomfört med 1 000 respondenter vardera i Frankrike, Japan, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

Svemester även 2021?

Inte bara den ekonomiska återhämtningen dröjer, enligt svenskarna. 60 procent av de tillfrågade tror också att det kommer att ta mer än ett år innan de kan resa som de gjorde före krisen. Det är en markant ökning sedan den senaste mätningen och mer än en fördubbling sedan april, då siffran var 27 procent.

Hur lång tid svenskarna tror att det kommer att dröja innan deras semesterplaner inte längre påverkas av Coronaviruset korrelerar till viss del med partisympatier. Störst är skillnaden mellan sympatisörer till Sverigedemokraterna, där 68 procent tror att de kan resa som vanligt igen tidigast om ett år, och Miljöpartiet, där endast 32 procent tror att det kommer att dröja så länge.

Oron för samhället i stort minskar …

Samtidigt som svenskarna tror att krisen kommer att pågå under en längre tid än tidigare, har deras oro för krisens verkningar på ekonomin och samhället minskat för tredje månaden i rad. Av de nationaliteter som har undersökts är svenskarna också de minst oroliga för hur krisen påverkar det egna landet. Den största orosfaktorn för svenskarna är i likhet med tidigare mätningar ekonomin, där 42 procent nu anger att de är oroliga, mot 65 procent i april. Det kan jämföras med Storbritannien (70 procent), USA (60 procent) och Tyskland (50 procent).

... men ökar på individnivå

Även om orosnivåerna för samhället är sjunkande har svenskarna, jämfört med den senaste undersökningen, blivit mer oroliga på ett personligt plan. Oron hos respondenterna har stigit för den egna såväl som familjens hälsa, hushållets ekonomi samt det egna arbetet. Störst är oron hos svenskarna för att en familjemedlem blir sjuk (42 procent). Liknande mönster kan ses i alla undersökta länder utom Tyskland, där oron på varje undersökt område är avtagande.

I samtliga länder är oron för den egna hälsan dock mindre än vad den är för resten av befolkningen. Störst är skillnaderna i Storbritannien (11 procentenheter), USA (10 procentenheter) och Japan (10 procentenheter). I Sverige är 31 procent oroliga för den egna hälsan samtidigt som 36 procent är oroliga för omgivningens hälsa. Skillnaden tyder på samma tendens som har synts på uteserveringar, badplatser och studentfiranden i landet, en inställning att viruset drabbar främst andra snarare än en själv.

Sjunkande stöd för regeringen och Folkhälsomyndigheten

I krisens inledningsskede var en nationell uppslutning runt regeringen tydlig med stärkta opinionssiffror för Socialdemokraterna. Denna ”Rally 'round the flag”-tendens har enligt denna mätning avtagit. Förtroendet för regeringen har backat fem procentenheter sedan den senaste undersökningen, och stödet för Stefan Löfven är nu netto noll. Även Folkhälsomyndigheten har backat något, från netto 28 procent som ansåg att myndigheten har gjort ett bra arbete under krisen, till 25 procent.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kekst CNC Research genom slumpmässigt rekryterade onlinepaneler med 1 000 respondenter vardera i Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA under perioden 10 juli till 15 juli. Grundläggande demografiska kriterier applicerades för att säkerställa att urvalet återspeglar befolkningssammansättningen i varje land.

JKL Kekst CNC’s globala researcherbjudande kombinerar kvalitativa och kvantitativa produkter och konsulttjänster, helt integrerade i företagets globala data- och analyserbjudande som används av mer än 100 organisationer över hela världen. Researchprodukterna mäter offentliga, medarbetar-, investerar- och andra specialiserade målgrupper, med ett särskilt fokus på att identifiera de möjligheter och risker som kunderna står inför.

För den fullständiga sammanställningen av undersökningen, se PDF.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Wåglund, +46 (0)736 89 05 37, bjorn.waglund@jklgroup.com